Privacy beleid


Kienhuis Tandprothetiek is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Kienhuis tandprothetiek

De aanleg 21

7578 VZ Geesteren

Nederland,
06-53681811
https://www.kienhuistandprothetiek.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk

Kienhuis Tandprothetiek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam.
 • Geboorteplaats.
 • Adresgegevens.
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.
 • IP-adres.
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.
 • Locatiegegevens.
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website.
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk).
 • Klant contactgegevens in mijn boekhoudprogramma.
 • Internetbrowser en apparaat type.
 • Bankrekeningnummer wanneer u klant bent.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via kienhuistandprothetiek@outlook.com, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Kienhuis tandprothetiek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Verzenden van haar nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Kienhuis Tandprothetiek analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Kienhuis Tandprothetiek volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee zij haar producten en diensten afstemt op uw behoefte.
 • Kienhuis Tandprothetiek verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die zij nodig heeft voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Kienhuis Tandprothetiek neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kienhuis tandprothetiek) tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Kienhuis Tandprothetiek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor ik de gegevens heb gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met kienhuistandprothetiek@outlook.com.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kienhuis Tandprothetiek deelt uw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrek ik uw persoonsgegevens aan derden, maar dit gebeurd alleen met uw nadrukkelijke toestemming hiervoor.

Kienhuis tandprothetiek zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Kienhuis tandprothetiek heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht. Kienhuis tandprothetiek geeft in geen geval persoonsgegevens door aan ontvangers buiten de Europese Unie.  

Inschrijvingen via website

Wanneer u als geïnteresseerde een inschrijving op deze website heeft ingevuld wordt telefonisch of per mail contact met u opgenomen door ons of een door ons ingeschakelde derde partij.

Beveiliging van persoonsgegevens

Kienhuis tandprothetiek doet er alles aan om uw privacy te waarborgen. Uiteraard houden wij ons aan de wet- en regelgeving. Alle medewerkers en eventuele externe medewerkers die door Kienhuis tandprothetiek zijn ingehuurd hebben een geheimhoudingsplicht die geldt voor alle persoonsgegevens die wij verwerken. Er zijn verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen met beveiligingssystemen. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging en dienen onze medewerkers zich aan vastgestelde procedures en gedragsregels te houden.

Rechten van betrokkenen ten aanzien van persoonsgegevens

Wanneer u informatie wil ontvangen over de persoonsgegevens die Kienhuis tandprothetiek heeft verzameld kan hiervoor een aanvraag gedaan worden. Alle betrokkenen hebben een aantal rechten met betrekking tot het opvragen van hun eigen persoonsgegevens:

 • Recht op inzage in door ons vastgelegde gegevens
 • Recht op indienen van een verzoek tot correctie of verwijdering van gegevens
 • Recht om bezwaar te maken tegen bepaalde wijze van gebruik van gegevens
 • Recht om vergeten te worden
 • Recht op het overdragen van gegevens

In sommige gevallen kunnen of mogen wij geen wijziging of verwijdering doorvoeren, bijvoorbeeld als dat in strijd met de wet is. Een verzoek tot inzage of correctie kan worden ingediend via een email naar kienhuistandprothetiek@outlook.com. Ook bij het recht op bezwaar, recht om vergeten te worden of het recht op het overdragen van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met kienhuistandprothetiek@outlook.com. Wanneer een betrokkene een klacht wil indienen omtrent de verzameling of verwerking van de persoonsgegevens kunnen betrokkenen contact opnemen met Kienhuis tandprothetiek. 

Tevens kan de betrokkene een klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens. Autoriteit Persoonsgegevens Postbus 93374 2509 AJ Den Haag Of via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Toestemming

Kienhuis tandprothetiek vraagt u tijdens het registratieproces expliciet om toestemming voor het gebruik van uw medische gegevens m.b.t. uw gebit. Deze medische gegevens m.b.t. uw gebit kunnen worden gedeeld met (sub)verwerkers om u zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Soort verwerkingen

Alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Kienhuis tandprothetiek zijn opgenomen in het zogenaamde verwerkingsregister. Een verwerkingsregister is een opsomming van de belangrijkste informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens binnen Kienhuis tandprothetiek. Het register van verwerkingsactiviteiten is een verplichting vanuit de Verordening. Het verwerkingsregister mag door u worden ingezien en is op te vragen via kienhuistandprothetiek@outlook.com.

Profilering

Kienhuis tandprothetiek verwerkt geen persoonsgegevens op basis waarvan een geautomatiseerde besluitvorming plaatsvindt die voor u gevolgen heeft.

Cookies

Kienhuis tandprothetiek maakt gebruik van cookies tijdens een bezoek op de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat op je computer wordt opgeslagen als u onze website bezoekt. Deze cookies bevatten geen informatie waarmee een persoon geïdentificeerd kan worden. Ook zijn cookies niet schadelijk voor een computer. Wel bevatten deze cookies informatie over het bezoek aan de website of over het gebruik van sociale media op deze website.

Verwerkingsverantwoordelijke

Voor de verwerkingen van gegevens behorend bij hun werkzaamheden zijn met het team van Kienhuis tandprothetiek alsmede met onze verwerkers duidelijke afspraken gemaakt. Er is minimale toegang tot uw persoonsgegevens zodat alleen de direct betrokken medewerkers inzage hebben.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op: 07-06-2021

Kienhuis tandprothetiek
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website.